Manual de uso Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil

¿Necesita un manual para su Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil? A continuación puedes ver y descargar el manual en PDF gratis en español. Este producto actualmente tiene 6 preguntas frecuentes, 0 comentarios y tiene 0 votos. Si este no es el manual que desea, , contáctenos.

¿Su producto tiene algún defecto y el manual no ofrece ninguna solución? Vaya a Repair Café para solicitar un servicio de reparación gratuito.

Manual de uso

Loading…

WPBKSC5000xx / WPBKSC10000xx
Wireless power bank
174
7
8
5
6
32
English - Description
1. On/o button Press the button to check the battery level.
2. Power indicator
(mobile device)
The indicator ashes twice: The power bank is switched on.
The green light remains on: The mobile device placed on the device is fully
charged.
The indicator is o: The mobile device placed on the device is not fully
charged.
3. Wireless charging indicator
The indicator ashes twice: The power bank is switched on.
The blue light ashes slowly: Wireless charging is in process.
The blue light ashes quickly: A metal impurity has been detected in the
wireless charging area.
The indicator is o: The charging is completed.
4. Battery capacity indicator
1 light on: The battery is charged for 1%-25%.
2 lights on: The battery is charged for 25%-50%.
3 lights on: The battery is charged for 50%-75%.
4 lights on: The battery is charged for 75%-100%.
5. USB port (input)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Charge the device before use.
Connect a USB cable to the USB port of the device and to the PC or charger.
6. USB port (output)
To charge a mobile device, connect a USB cable to the USB port of the power
bank and the mobile device.
7. Wireless charging area
8. Silicone suction cups Stick the mobile device to the suction cups to transport easily.
Note: Apart from wireless and wired charging, the device also supports charging for Qi-compliant devices.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is
required.
Disconnect the product from the mains socket and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the
manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.
2. Voedingsindicator
(mobiel apparaat)
De indicator knippert twee maal: De power bank is ingeschakeld.
Het groene lampje blijft branden: Het op het apparaat geplaatste mobiele
apparaat is maximaal opgeladen.
De indicator is uit: Het op het apparaat geplaatste mobiele apparaat is niet
maximaal opgeladen.
3. Draadloze oplaadindicator
De indicator knippert twee maal: De power bank is ingeschakeld.
Het blauwe lampje knippert langzaam: Het draadloos opladen is bezig.
Het blauwe lampje knippert snel: Een metalen onzuiverheid is in de
draadloze oplaadzone waargenomen.
De indicator is uit: Het opladen is voltooid.
4. Batterijspanningsindicator
1 lampje brandt: De batterij is 1%-25% opgeladen.
2 lampjes branden: De batterij is 25%-50% opgeladen.
3 lampjes branden: De batterij is 50%-75% opgeladen.
4 lampjes branden: De batterij is 75%-100% opgeladen.
5. USB-poort (ingang)
(WPBKSC5000xx: Micro-USB
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Laad het apparaat voordat u het gaat gebruiken op.
Sluit een USB-kabel tussen de USB-poort van het apparaat en de pc of
oplader aan.
6. USB-poort (uitgang)
Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de powerbank en het mobiele
apparaat om een mobiel apparaat op te laden.
7. Draadloze oplaadzone
8. Siliconen zuignappen Plaats voor eenvoudig transport het mobiele apparaat op de zuignappen.
Opmerking: Naast draadloos en bedraad opladen, ondersteunt het apparaat ook opladen voor apparaten die geschikt zijn
voor Qi.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op
elektrische schokken te verkleinen.
Koppel in geval van een probleem het product van het stopcontact en van andere apparatuur af.
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden
dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat
onmiddellijk.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Drücken Sie auf die Taste, um den Batterieladestand zu überprüfen.
2. Betriebsanzeige
(mobiles Gerät)
Die Anzeige blinkt zweimal: Die Power Bank ist eingeschaltet.
Das grüne Licht leuchtet weiterhin: Das auf dem Gerät platzierte mobile Gerät
ist vollständig aufgeladen.
Die Anzeige ist aus: Das auf dem Gerät platzierte mobile Gerät ist nicht
vollständig aufgeladen.
3. Kabellose Ladeanzeige
Die Anzeige blinkt zweimal: Die Power Bank ist eingeschaltet.
Das blaue Licht blinkt langsam: Das drahtlose Laden ist in Bearbeitung.
Das blaue Licht blinkt schnell: Im drahtlosen Ladebereich wurde eine
Metallverunreinigung festgestellt.
Die Anzeige ist aus: Der Ladevorgang ist abgeschlossen.
4. Batteriekapazitätsanzeige
1 Leuchte leuchtet: Die Batterie ist zu 1%-25% geladen.
2 Leuchten leuchten: Die Batterie ist zu 25%-50% geladen.
3 Leuchten leuchten: Die Batterie ist zu 50%-75% geladen.
4 Leuchten leuchten: Die Batterie ist zu 75%-100% geladen.
5. USB-Port (Eingang)
(WPBKSC5000xx: Mikro-USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.
Verbinden Sie den USB-Anschluss des Geräts mit dem USB-Anschluss ihres
Computers oder des Ladegeräts.
6. USB-Anschluss (Ausgang)
Um ein Mobilgerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB-
Anschluss der Power Bank und dem Mobilgerät.
7. Kabelloses Ladebereich
8. Silikon-Saugnäpfe Kleben Sie das mobile Gerät zum einfachen Transport an die Saugnäpfe.
Hinweis: Neben dem drahtlosen und drahtgebundenen Laden unterstützt das Gerät auch das Laden für Qi-konforme Geräte.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein
neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/apagado Pulse el botón para comprobar el nivel de batería.
2. Indicador de encendido
(dispositivo móvil)
El indicador parpadea dos veces: La batería externa portátil está conectada.
El piloto verde permanece encendido: El dispositivo móvil colocado sobre el
dispositivo está totalmente cargado.
El indicador está apagado: El dispositivo móvil colocado sobre el dispositivo
no está totalmente cargado.
3. Indicador de carga inalámbrica
El indicador parpadea dos veces: La batería externa portátil está conectada.
El piloto azul parpadea lentamente: Carga inalámbrica en curso.
El piloto azul parpadea rápidamente: Se ha detectado una impureza metálica
en la zona de carga inalámbrica.
El indicador está apagado: La carga ha nalizado.
4. Indicador de capacidad de
batería
1 piloto encendido: La batería está cargada para 1%-25%.
2 pilotos encendidos: La batería está cargada para 25%-50%.
3 pilotos encendidos: La batería está cargada para 50%-75%.
4 pilotos encendidos: La batería está cargada para 75%-100%.
5. Puerto USB (entrada)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Cargue el dispositivo antes del uso.
Conecte un cable USB al puerto USB del dispositivo y al ordenador o cargador.
6. Puerto USB (salida)
Para cargar un dispositivo móvil, conecte un cable USB al puerto USB de la
batería externa portátil y el dispositivo móvil.
7. Zona de carga inalámbrica
8. Ventosas de silicona Adhiera el dispositivo móvil a las ventosas para transportar fácilmente.
Nota: Aparte de la carga inalámbrica y cableada, el dispositivo también admite la carga para dispositivos compatibles con Qi.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando
necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita
en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene
un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton pour vérier le niveau de la batterie.
2. Indicateur d'alimentation
(appareil mobile)
L'indicateur clignote deux fois : Le chargeur nomade est sous tension.
L'indicateur vert reste allumé : L'appareil mobile placé sur l'appareil est
chargé à fond.
L'indicateur est éteint : L'appareil mobile placé sur l'appareil n'est pas chargé
à fond.
3. Indicateur de charge sans l
L'indicateur clignote deux fois : Le chargeur nomade est sous tension.
L'indicateur bleu clignote lentement : Charge sans l en cours.
L'indicateur bleu clignote rapidement : Une impureté métallique a été
détectée dans la zone de charge sans l.
L'indicateur est éteint : La charge est terminée.
4. Indicateur de capacité de
batterie
1 lampe allumée : La batterie est chargée entre 1% et 25%.
2 lampes allumées : La batterie est chargée entre 25% et 50%.
3 lampes allumées : La batterie est chargée entre 50% et 75%.
4 lampes allumées : La batterie est chargée entre 75% et 100%.
5. Port USB (entrée)
(WPBKSC5000xx : Micro USB)
(WPBKSC10000xx : USB-C)
Chargez l'appareil avant usage.
Connectez un câble USB aux ports USB de l'appareil et du PC ou du chargeur.
6. Port USB (sortie)
Pour charger un appareil mobile, connectez un câble USB aux ports USB du
chargeur nomade et de l'appareil mobile.
7. Zone de charge sans l
8. Ventouses silicone Collez l'appareil mobile sur les ventouses pour le transporter facilement.
Remarque: Outre les charges sans l et laire, l'appareil est aussi compatible pour la charge avec des appareils conformes Qi.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez le produit et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans
le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di accensione/
spegnimento
Premere il pulsante per controllare il livello della batteria.
2. Indicatore di alimentazione
(dispositivo mobile)
L'indicatore lampeggia due volte: Il power bank è acceso.
La spia verde rimane accesa: Il dispositivo mobile posto sul dispositivo è
completamente carico.
L'indicatore è spento: Il dispositivo mobile posto sul dispositivo non è
completamente carico.
3. Indicatore di ricarica Wireless
L'indicatore lampeggia due volte: Il power bank è acceso.
La spia blu lampeggia lentamente: Ricarica wireless in corso.
La spia blu lampeggia rapidamente: È stata rilevata un’impurità metallica
nell’area di ricarica wireless.
L'indicatore è spento: La ricarica è completata.
4. Indicatore di capacità della
batteria
1 spia accesa: La batteria è carica dall’1% al 25%.
2 spie accese: La batteria è carica dal 25% al 50%.
3 spie accese: La batteria è carica dal 50% al 75%.
4 spie accese: La batteria è carica dal 75% al 100%.
5. Porta USB (ingresso)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Caricare il dispositivo prima dell’uso.
Collegare un cavo USB alla porta USB del dispositivo e al computer o al
caricabatterie.
6. Porta USB (uscita)
Per caricare un dispositivo mobile, collegare un cavo USB alla porta USB del
power bank e del dispositivo mobile.
7. Area di ricarica wireless
8. Ventose in silicone Attaccare il dispositivo mobile alle ventose per trasportarlo facilmente.
Nota: Oltre alla ricarica wireless e cablata, il dispositivo supporta anche la ricarica per dispositivi conformi Qi.
Sicurezza
Istruzioni generali
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel
caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione di rete e da altri apparecchi in caso di problemi.
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel
manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/desligar Prima o botão para vericar o nível da bateria.
2. Indicador de potência
(dispositivo móvel)
O indicador pisca duas vezes: A power bank está ligada.
A luz verde permanece acesa: O dispositivo móvel colocado no dispositivo
está totalmente carregado.
O indicador está desligado: O dispositivo móvel colocado no dispositivo não
está totalmente carregado.
3. Indicador de carregamento
sem os
O indicador pisca duas vezes: A power bank está ligada.
A luz azul pisca lentamente: O carregamento sem os está em curso.
A luz azul pisca rapidamente:: Foi detetado um objeto metálico na área de
carregamento sem os.
O indicador está desligado: O carregamento está completo.
4. Indicador de capacidade da
bateria.
1 luz acesa: A bateria está carregada a 1%-25%.
2 luzes acesas: A bateria está carregada a 25%-50%.
3 luzes acesas: A bateria está carregada a 50%-75%.
4 luzes acesas: A bateria está carregada a 75%-100%.
5. Porta USB (entrada)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Carregue o dispositivo antes de o utilizar.
Ligue um cabo USB à porta USB do dispositivo e ao computador ou a um
carregador.
6. Porta USB (saída)
Para carregar um dispositivo móvel, ligue um cabo USB à porta USB do Power
Bank e ao dispositivo móvel.
7. Área de carregamento sem os
8. Ventosas em silicone Cole o dispositivo móvel às ventosas para fácil transporte.
Nota: O dispositivo além de suportar o carregamento com os e sem os, também suporta o carregamento de dispositivos
compatíveis com Qi.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por
um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além
das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou
tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at kontrollere batteriniveauet.
2. Strømindikator
(mobilenhed)
Indikatoren blinker to gange: Strømbanken er tændt.
Den grønne indikatorlampe er tændt: Mobilenheden, som er placeret på
enheden, er fuldt opladet.
Indikatoren er slukket: Mobilenheden, som er placeret på enheden, er ikke
fuldt opladet.
3. Trådløs opladningsindikator
Indikatoren blinker to gange: Strømbanken er tændt.
Den blå indikatorlampe blinker langsomt: Trådløs opladning nder sted.
Den blå indikatorlampe blinker hurtigt: En metalforurening er detekteret i
området for trådløs opladning.
Indikatoren er slukket: Opladningen er afsluttet.
4. Batterikapacitetsindikator
1 lampe tændt: Batteriet er opladet 1%-25%.
2 lamper tændt: Batteriet er opladet 25%-50%.
3 lamper tændt: Batteriet er opladet 50%-75%.
4 lamper tændt: Batteriet er opladet 75%-100%.
5. USB-port (indgang)
(WPBKSC5000xx: Micro-USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Oplad enheden før brug.
Tilslut et USB-ladekabel til USB-porten på enheden og pc'en eller opladeren.
6. USB-port (udgang)
En mobil enhed oplades ved at tilslutte et USB-opladerkabel til USB-porten
på strømbanken og den mobile enhed.
7. Trådløst opladningsområde
8. Sugekopper i silikone Sæt mobilenheden på sugekopperne for at gøre transporten nem.
Bemærk: Udover opladning, enten trådløs eller via kabel, så understøtter enheden opladning af Qi-kompatible enheder.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i
vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Trykk på knappen for å se batterinivået.
2. Strømindikator
(mobil enhet)
Indikatoren blinker to ganger: Powerbanken er slått på.
Det grønne lyset lyser konstant: Den mobile enheten som ligger på enheten
er fulladet.
Indikatoren er av: Den mobile enheten som er ligger på enheten er ikke
ferdig ladet.
3. Indikator for trådløs lading
Indikatoren blinker to ganger: Powerbanken er slått på.
Det blå lyset blinker langsomt: Trådløs lading pågår.
Det blå lyset blinker raskt: Det har blitt oppdaget metalltilsmussing i det
trådløse ladeområdet.
Indikatoren er av: Ladingen er ferdig.
4. Batterinivåindikator
1 lys på: Batteriet har kapasitet på 1%-25%.
2 lys på: Batteriet har kapasitet på 25%-50%.
3 lys på: Batteriet har kapasitet på 50%-75%.
4 lys på: Batteriet har kapasitet på 75%-100%.
5. USB-port (inngang)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Lad opp enheten før bruk.
Koble en USB-kabel til USB-porten på enheten og en datamaskin eller lader.
6. USB-port (inngang)
For å lade en mobil enhet, koble en USB-kabel til USB-porten på
powerbanken og den mobile enheten.
7. Trådløst ladeområde
8. Silikonsugekopper Fest den mobile enheten til sugekoppene for å ta den lett med seg.
Merk: I tillegg til trådløs og kablet lading, støtter enheten også lading for Qi-kompatible enheter.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra stikkontakten og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
Svenska - Beskrivning
1. På/av-knapp Tryck på knappen för att kontrollera batterinivå.
2. Strömindikator
(mobilenhet)
Indikatorn blinkar två gånger: Strömbanken är påslagen.
Det gröna ljuset förblir på: Den mobila enheten som är placerad på enheten
är fulladdat.
Indikatorn är av: Den mobila enheten som är placerad på enheten är inte
helt laddad.
3. Trådlös laddningsindikator
Indikatorn blinkar två gånger: Strömbanken är påslagen.
Det blå ljuset blinkar långsamt: Trådlös laddning är igång.
Det blå ljuset blinkar snabbt: ’En metallförorening har detekterats i det
trådlösa laddningsområdet.
Indikatorn är av: Laddningen är klar.
4. Batterikapacitet Indikator
1 ljus på: Batteriet är laddat 1%-25%.
2 lampor på: Batteriet är laddat 25%-50%.
3 lampor på: Batteriet är laddat 50%-75%.
4 lampor på: Batteriet är laddat 75%-100%.
5. USB-port (ingång)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Ladda enheten före användning.
Anslut en USB-kabel till USB-porten på enheten och datorn eller laddaren.
6. USB port (utgång)
För att ladda en mobil enhet, anslut en USB-kabel till USB-porten på
powerbanken och till den mobila enheten.
7. Trådlös laddningsområde
8. Silikon sugkoppar Stick den mobila enheten till sugkopparna för att enkelt transportera.
OBS: Förutom trådlös och trådlös laddning stöder enheten även laddning för Qi-kompatibla enheter.
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
Täck inte över enheten.
Placera enheten på en stabil, platt yta.
Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.
Rengöring och underhåll
Varning!
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
Support
Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
Suomi - Kuvaus
1. Virtapainike Tarkista akun varaustaso painamalla painiketta.
2. Virtamerkkivalo
(mobiililaite)
Merkkivalo välähtää kahdesti: Akkupaketti on käännetty päälle.
Vihreä valo palaa: Laitteeseen asetettu mobiililaite on täysin ladattu.
Merkkivalo ei pala: Laitteeseen asetettu mobiililaite ei ole täysin ladattu.
3. Langaton latausmerkkivalo
Merkkivalo välähtää kahdesti: Akkupaketti on käännetty päälle.
Sininen valo vilkkuu hitaasti: Langaton lataus on käynnissä
Sininen valo vilkkuu nopeasti: Metalliepäpuhtaus on havaittu langattomalla
latausalueella.
Merkkivalo ei pala: Lataus on valmis.
4. Akun kapasiteetin osoitin
1 valo palaa: Akun varaustaso on 1% - 25 %.
2 valoa palaa: Akun lataus on 25% - 50 %.
3 valoa palaa: Akun varaustaso on 50% - 75 %.
4 valoa palaa: Akun varaustaso on 75% - 100%.
5. USB-liitin (tulo)
(WPBKSC5000xx: Mikro-USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Lataa laite ennen käyttöä.
Liitä USB-johto laitteen ja tietokoneen tai latauslaiteen USB-liittimeen.
6. USB-liitin (lähtö)
Lataa mobiililaite liittämällä USB-johto akkupaketin ja mobiililaitteen USB-
liittimiin.
7. Langaton latausalue
8. Silikoni-imukuppi Laita mobiililaite imukuppeihin helppoa kuljetusta varten.
Huomaa: Langattoman ja langallisen latauksen tukemisen lisäksi laite tukee myös Qi-vaatimukset täyttävien laitteiden
latausta.
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
Älä peitä laitetta.
Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
Sähköturvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
Tuki
Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support
Ελληνικά - Περιγραφή
1. Κουμπί On/o Πατήστε το κουμπί για να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας.
2. Ένδειξη ισχύος
(κινητή συσκευή)
Η ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές: Η φορητή επαναφορτιζόμενη μπαταρία
είναι ενεργοποιημένη.
Η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη: Η κινητή συσκευή που έχει
τοποθετηθεί στη συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως.
Η ένδειξη είναι σβηστή: Η κινητή συσκευή που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή
δεν έχει φορτιστεί πλήρως.
3. Ένδειξη ασύρματης φόρτισης
Η ένδειξη αναβοσβήνει δύο φορές: Η φορητή επαναφορτιζόμενη μπαταρία
είναι ενεργοποιημένη.
Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει αργά: Η ασύρματη φόρτιση είναι σε εξέλιξη.
Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα: Ένας μεταλλικός ρύπος έχει ανιχνευθεί
στην περοχή της ασύρματης φόρτισης.
Η ένδειξη είναι σβηστή: Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
4. Ένδειξη χωρητικότητας
μπαταρίας
1 αναμμένη λυχνία Η μπαταρία έχει φορτιστεί από 1%-25%.
2 αναμμένες λυχνίες Η μπαταρία έχει φορτιστεί από 25%-50%.
3 αναμμένες λυχνίες Η μπαταρία έχει φορτιστεί από 50%-75%.
4 αναμμένες λυχνίες Η μπαταρία έχει φορτιστεί από 75%-100%.
5. Θύρα USB (είσοδος)
(WPBKSC5000xx: Micro USB)
(WPBKSC10000xx: USB-C)
Φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση.
Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB της συσκευής και στον Η/Υ ή τον
φορτιστή.
6. Θύρα USB (έξοδος)
Για να φορτίσετε μια φορητή συσκευή, συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα
USB της φορητής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και της φορητής συσκευής.
7. Ζώνη ασύρματης φόρτισης
8. Σιλικονούχες βεντούζες Κολλήστε την κινητή συσκευή στις βεντούζες για εύκολη μεταφορά.
Σημείωση: Εκτός από την ασύρματη και ενσύρματη φόρτιση, η συσκευή υποστηρίζει επίσης τη φόρτιση για συσκευές που
είναι συμβατές με τον δέκτη Qi.
Ασφάλεια
Γενική ασφάλεια
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που
ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς
σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή
ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε μπάνια και πισίνες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
Μην χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ρεύματος και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή
ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.
Υποστήριξη
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.
com/support
3
1
4
7
8
5 6
WPBKSC5000xx WPBKSC10000xx
Descargue el manual en Español (PDF, 0.99 MB)
(Piense en el medioambiente y solo imprima este manual si es de verdad necesario)

Loading…

Puntuación

Dé su opinión de la Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil calificando el producto. ¿Quiere compartir su experiencia con este producto o hacer una pregunta? Deje un comentario en la parte inferior de la página.
¿Estás satisfecho con elNedis WPBKSC5000BK Cargador portátil?
No
Sea el primero en calificar este producto
0 votos

Únase a la conversación sobre este producto

Aquí puedes compartir lo que piensas sobre Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil. Si tiene alguna pregunta, primero lea atentamente el manual. Puede solicitar un manual utilizando nuestro formulario de contacto.

Más sobre este manual

Entendemos que es bueno tener un manual en papel para tus Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil. Siempre puedes descargar el manual desde nuestro sitio web e imprimirlo tú mismo. Si deseas tener un manual original te recomendamos contactar con Nedis. Es posible que puedan proporcionar un manual original. ¿Estás buscando el manual de tu Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil en otro idioma? Elija su idioma preferido en nuestra página de inicio y busque el número de modelo para ver si lo tenemos disponible.

Especificaciones

Marca Nedis
Modelo WPBKSC5000BK
Categoría Cargadores portátil
Tipo de archivo PDF
Tamaño del archivo 0.99 MB

Todos los manuales para Nedis Cargadores portátil
Más manuales de Cargadores portátil

Preguntas frecuentes sobre Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil

Nuestro equipo de atención al cliente busca información útil sobre los productos y responde a las preguntas frecuentes. Si encuentra inexactitudes en las preguntas frecuentes, indíquenoslo usando nuestro formulario de contacto.

¿Cuánto tiempo tarda en cargar por completo un cargador portátil? Verificado

Esto depende del modelo y la capacidad, pero por lo general, la carga mediante un cargador portátil es más rápida cuando se conecta a una toma de corriente que si se conecta a un dispositivo mediante USB.

Ha sido de gran ayuda (476) Leer más

¿Es normal que el testigo parpadee durante la carga? Verificado

Sí, con la mayoría de los cargadores portátiles el pequeño testigo parpadea durante la carga. A menudo el testigo permanecerá encendido continuamente cuando el ciclo de carga esté completo.

Ha sido de gran ayuda (236) Leer más

¿Es normal que mi cargador portátil se caliente mientras se cargue? Verificado

Sí, los cargadores portátiles pueden calentarse mientras se cargan. Esto es perfectamente normal.

Ha sido de gran ayuda (90) Leer más

¿Cómo me aseguro de que mi cargador portátil dure lo máximo posible? Verificado

Cuando usa un cargador portátil es mejor utilizarlo hasta que se agote por completo y que lo recargue plenamente a continuación. La carga intermedia reducirá la vida útil de la batería.

Ha sido de gran ayuda (77) Leer más

¿Cuánta potencia debería tener mi cargador portátil? Verificado

La cantidad de potencia que debe tener un cargador portátil depende del dispositivo que cargará. En general se puede decir que para cargar un smartphone o un reproductor de Mp3 se necesitan 2200-4000 mAh, para las tabletas 5000-8000 mAh y para los portátiles 10400-12000 mAh.

Ha sido de gran ayuda (48) Leer más

¿Qué significa mAh? Verificado

mAh significa miliamperios/hora e indica la potencia de una batería. Una batería de por ejemplo 2000 mAh suministrará 2000 miliamperios por hora y es capaz de hacer funcionar durante 8 horas una radio que consume 250 mA por hora. Una batería con un mAh superior funcionará durante más tiempo.

Ha sido de gran ayuda (45) Leer más
Manual de uso Nedis WPBKSC5000BK Cargador portátil

Productos relacionados

Categorias relacionadas