Manual de uso Philips BHD501 Secador de pelo

¿Necesita un manual para su Philips BHD501 Secador de pelo? A continuación puedes ver y descargar el manual en PDF gratis en español. Este producto actualmente tiene 3 preguntas frecuentes, 0 comentarios y tiene 1 voto con una calificación promedio de producto de 0/100. Si este no es el manual que desea, , contáctenos.

¿Su producto tiene algún defecto y el manual no ofrece ninguna solución? Vaya a Repair Café para solicitar un servicio de reparación gratuito.

Manual de uso

Loading…

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Specifications are subject to change without notice
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 063 84971
English
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep
it for future reference.
WARNING: Do not use this appliance near water.
When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk, even when the appliance is
switched o.
WARNING: Do not use this appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels containing water.
Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches o automatically.
Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before
you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they
are not blocked by u, hair, etc.
If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualied persons in
order to avoid a hazard.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This
RCD must have a rated residual operating current not higher than
30mA. Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated
on the appliance corresponds to the local power voltage.
Do not use the appliance for any other purpose than described in this
manual.
Do not use the appliance on articial hair.
When the appliance is connected to the power, never leave it
unattended.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specically recommend. If you use such accessories
or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not wind the main cord round the appliance.
Wait until the appliance has cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance with wet hands.
Always return the appliance to a service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by unqualied people could result in
an extremely hazardous situation for the user.
The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the
appliance should be scrapped.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of
with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent
negative consequences for the environment and human health.
Dansk
Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af
badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der
indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle
i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige
årsager udskiftes af Philips, af et servicecenter, der er godkendt af
Philips, eller af personer med tilsvarende kvalikationer.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at
installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke
overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er
angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
som ikke specikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan
type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
Du må ikke sno hovedledningen rundt om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i stikket.
Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et
autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvaliceret
personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
Netledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal
apparatet kasseres.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes
sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Deutsch
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es
nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser
stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige
Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten
Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseönung
blockieren.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur
von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten
Werkstatt oder einer ähnlich qualizierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn
sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis,
der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie,
ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung
vor Ort übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es
zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung
zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein
von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den
Verbraucher führen.
Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel
beschädigt ist, sollte das Gerät entsorgt werden.
Elektromagnetische Felder (EMF)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und
Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

μ








































































Español
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de
bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que
contengan agua.
Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
Si el aparato se calienta en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se
enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas
con pelusas, pelos, etc.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el n
de evitar situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por
personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios
siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por
las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas del aire.
Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
No utilice este aparato para otros nes distintos a los descritos en
este manual.
No utilice el aparato sobre cabello articial.
Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que
Philips no recomiende especícamente. Si lo hace, quedará anulada
su garantía.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de alimentación después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la clavija.
No utilice el aparato con las manos mojadas.
Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por
Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas
a cabo por personal no cualicado pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas para el usuario.
El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está
dañado, deseche el aparato.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas
aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no debe desecharse
con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida
de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de
los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
El enchufe macho de conexn
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caractescas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä, vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa automaattisesti.
Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutama
minuutti. Ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta, ettei
ritilään ole kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi
vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei
saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on
oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä, ettet
saa sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite
vastaa paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen käytön jälkeen. Irrota laitteen
pistoke pistorasiasta aina pitämällä kiinni pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä ja korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Asiantuntematon korjaus saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle.
Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, laite on
hävitettävä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Français
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source
d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez-le
après utilisation car la proximité d’une source d’eau constitue un
risque, même lorsque l’appareil est hors tension.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’appareil près d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
Lorsque l’appareil est en surchaue, il se met automatiquement
hors tension. Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre l’appareil sous tension, assurez-vous que
les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualié an d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, à condition que ces enfants
ou personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient
pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans surveillance.
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une
prise de courant protégée par un disjoncteur diérentiel de 30 mA
dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet métallique dans les grilles d’air au risque de
vous électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles d’air.
Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée
sur l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
n’ayant pas été spéciquement recommandés par Philips. L’utilisation
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en tenant la che.
N’utilisez pas l’appareil si vous avez les mains mouillées.
Conez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
vérication ou réparation. Toute réparation par une personne non
qualiée peut s’avérer dangereuse pour l’utilisateur.
Le cordon d’alimentation nest pas remplaçable. Si le cordon est
endommagé, l’appareil doit être mis au rebut.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise
au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
Indonesia
Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah
digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko,
sekalipun alat telah dimatikan.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau
tempat berisi air lainnya.
Selalu mencabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis.
Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa
menit. Sebelum Anda menghidupkan kembali alat ini, periksa kisi-kisi
untuk memastikan tidak tersumbat bulu, rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan
resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar
terhindar dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang
dengan cacat sik, indera atau kecakapan mental yang kurang
atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi
pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang
aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-
anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok
listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu
terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada
petugas yang memasang alat ini.
Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk
menghindari kejutan listrik.
Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam
buku petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa diawasi.
Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun
dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan
oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda menjadi batal.
Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik setelah penggunaan. Selalu cabut alat
dengan memegang stekernya.
Jangan operasikan alat dengan tangan yang basah.
Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat
sangat merugikan bagi penggunanya.
Kabel yang disertakan tidak bisa diganti. Jika kabel rusak, maka alat
harus dibuang.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Pendauran ulang
- Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU).
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk
elektrik dan elektronik di negara Anda . Pembuangan produk
secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap
lingkungan dan kesehatan manusia.
Italiano
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso
poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio anche quando il
sistema è spento.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
Se l’apparecchio si surriscalda, si spegne
automaticamente. Scollegare l’apparecchio e lasciarlo
rareddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente
l’apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da
lanugine, capelli, ecc...
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà
essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori
specializzati oppure da personale debitamente qualicato, per
evitare situazioni pericolose.
Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, siche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno.
Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua
caratteristica non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio
installatore.
Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle griglie di aerazione.
Non bloccare mai le griglie di aerazione.
Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata
su quest’ultimo corrisponda a quella locale.
Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
Non utilizzare l’apparecchio su capelli articiali.
Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in modo specico da Philips. In caso di
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
Lasciare rareddare l’apparecchio prima di riporlo.
Non tirare il cavo di alimentazione dopo l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.
Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro
servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non
qualicate potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dell’utente.
Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è
danneggiato, l’apparecchio deve essere rottamato.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito
con i normali riuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con supercie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta dierenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute.
Nederlands
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt
van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend
object.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het
automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het
apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met
pluizen, haar enz.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalicaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te
installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom
voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet
hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om
elektrische schokken te voorkomen.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op
het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in
deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet speciek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het
stopcontact door aan de stekker te trekken.
Bedien het apparaat niet met natte handen.
Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie
voor de gebruiker.
Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is,
moet het apparaat worden afgedankt.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Recycling
- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Norsk
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet
er slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj,
håndvasker eller andre elementer som inneholder
vann.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut
støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at
gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
Hvis nettledningen er ødelagt, må den byttes ut av Philips, et
servicesenter som er godkjent av Philips, eller kvalisert personell for
å unngå farlige situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten
tilsyn.
Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke
er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk
støt.
Ikke blokker luftinntaket.
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten
tilsyn.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
ikke spesikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler,
blir garantien ugyldig.
Ikke surr nettledningen rundt apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du
trekker ut ledningen til apparatet.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av
Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført
av ukvaliserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for
brukeren.
Strømledningen kan ikke erstattes. Hvis ledningen er skadet, bør
apparatet kastes.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
Resirkulering
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar
du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Português
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o
da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente.
Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos.
Antes de voltar a ligar o aparelho, verique as grelhas e certique-se
de que não estão bloqueadas com pelos, cabelos, etc.
Se o cabo de alimentação estiver danicado, tem de ser substituído
pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou
por uma pessoa com qualicação semelhante para evitar perigos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções
relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas
para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo
de corrente residual (disjuntor) no circuito elétrico que abastece a
casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal
não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu eletricista.
Não introduza objetos metálicos nas grelhas de ar para evitar
choques elétricos.
Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
Antes de ligar o aparelho, certique-se de que a tensão indicada no
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
Não utilize o aparelho para outro m que não o descrito neste
manual.
Não utilize o aparelho em cabelo articial.
Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à
corrente.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes
ou que a Philips não tenha especicamente recomendado. Se utilizar
tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o
aparelho segurando sempre na cha.
Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado
da Philips para vericação ou reparação. Reparações efetuadas
por pessoas não qualicadas poderiam provocar uma situação
extremamente perigosa para o utilizador.
O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se o cabo estiver
danicado, o aparelho deve ser eliminado.
Campos eletromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos
aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.
Reciclagem
Este símbolo signica que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns.
(2012/19/UE).
Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos
elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar
consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde
pública.
Svenska
Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när produkten
är avstängd.
VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar,
duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Om apparaten blir överhettad stängs den av
automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par
minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren
så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer
med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om
produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats
om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella
medförda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte
rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
Blockera aldrig luftgallren.
Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som
anges på produkten motsvarar den lokala nätspänningen.
Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
Använd inte produkten på konstgjort hår.
Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till elnätet.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt produkten.
Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den.
Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från produkten
genom att hålla i kontakten.
Använd inte produkten med våta händer.
Lämna alltid in produkten till ett serviceombud auktoriserat av
Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en
okvalicerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för
användaren.
Det går inte att byta ut nätsladden. Om sladden är skadad ska
apparaten kasseras.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Återvinning
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas
bland hushållssoporna (2012/19/EU).
Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla
produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan
på miljö och hälsa.
Türkçe
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve
daha sonra yeniden başvurmak üzere saklayın.
UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından,
cihazı banyoda kullandıktan sonra cihazın şini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla
dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
Her kullanımdan sonra cihazın şini mutlaka çekin.
Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanır. Cihazın şini
prizden çekerek birkaç dakika soğuması için bekleyin.
Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, giriş deliklerinin tüy,
saç, vb. nedeniyle tıkanmadığından emin olun.
Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için
mutlaka Philips, Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer
şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve ziksel, duyumsal ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı,
denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Ek koruma için banyonun elektrik devresine bir rezidüel akım
koruma cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu rezidüel akım
koruma cihazının rezidüel çalışma akımı değeri 30 mAdan yüksek
olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.
Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava ızgaralarına metal
cisimler sokmayın.
Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan amacı dışında başka herhangi bir amaç
için kullanmayın.
Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Güce bağlıyken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın.
Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye
edilmeyen aksesuarlar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür
aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Kullandıktan sonra güç kablosunu asılarak çekmeyin. Cihazı prizden
çekerken mutlaka şten tutarak çekin.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezine gönderin. Onarımın yetkili olmayan kişilerce yapılması
kullanıcı için çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
Besleme kablosu değiştirilemez. Kablonun hasar görmesi durumunda
cihaz atılmalıdır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili
ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre
ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Български
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте
от контакта. Близостта до вода води до риск дори когато уредът
не работи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо
до вани, душове, мивки или други съдове с вода.
След употреба винаги изключвайте уреда от
контакта.
При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете
уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да
включите отново уреда, проверете дали решетките не са
задръстени с пух, косми и др.
С оглед предотвратяване на опасност при повреда в
захранващите кабели те трябва да бъде сменени от Philips,
оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8
години и от лица с намалени физически възприятия, умствени
недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани
за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел
гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени
евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят
с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в
електрозахранващата мрежа на банята диференциалнотокова
защита (RCD). Тази RCD трябва да е с обявен работен ток на
утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към вашия
монтажник.
За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през
решетките за въздух.
Никога не блокирайте притока на въздух през решетката.
Преди да включите уреда в контакта, проверете дали
посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на
местната електрическа мрежа.
Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това
ръководство.
Не използвайте уреда на изкуствена коса.
Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в
електрическата мрежа.
Никога не използвайте аксесоари или части от други
производители или такива, които не са конкретно препоръчвани
от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата
гаранция става невалидна.
Не навивайте захранващите кабели около уреда.
Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
Не дърпайте захранващия кабел след използване. Винаги
изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.
Не използвайте уреда с мокри ръце.
За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен
от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани
лица, може да създаде изключително опасни ситуации за
потребителя.
Захранващият кабел не може да бъде сменен. Ако кабелът е
повреден, уредът трябва да се бракува.
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба
и всички действащи стандарти, свързани с излагането на
електромагнитни полета.
Рециклиране
Този символ означава, че продуктът не може да се
изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци
(2012/19/EU).
Следвайте правилата на държавата си относно разделното
събиране на електрическите и електронните продукти.
Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на
потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
Čeština
Důležité
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho
síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i
v případě, že je přístroj vypnutý.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch,
umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne.
Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj
znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu
nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo
obdobně kvalikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo
byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která
mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou
údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického
obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní
proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více
informací vám poskytne elektrikář.
Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu.
Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji
odpovídá místnímu napětí.
Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez
dozoru.
Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo
takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li
takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
Po použití netahejte za napájecí kabel. Přístroj odpojte vždy
vytažením zástrčky.
Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce.
Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte vždy servisu společnosti
Philips. Opravy provedené nekvalikovanými osobami mohou být pro
uživatele mimořádně nebezpečné.
Napájecí kabel nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, zařízení vyhoďte.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se elektromagnetických polí.
HU
Felhasználói kézikönyv
KK
Қолданушының нұсқасы
LT
Vartotojo vadovas
LV
Lietotāja rokasgrāmata
PL
Instrukcja obsługi
RO
Manual de utilizare
RU
Руководство пользователя
SK
Príručka užívateľa
SL
Uporabniški priročnik
SR
Korisnički priručnik
UK
Посібник користувача
MK Упатство за корисникот
SQ Manual përdorimi
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna
IT Manuale utente
NL
Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
BG
Ръководство за потребителя
CS
Příručka pro uživatele
ET
Kasutusjuhend
HR
Korisnički priručnik
BHD500
BHD501
BHD504
100% recycled paper
5 CM
3
2
1
4
5
Descargue el manual en Español (PDF, 1.95 MB)
(Piense en el medioambiente y solo imprima este manual si es de verdad necesario)

Loading…

Puntuación

Dé su opinión de la Philips BHD501 Secador de pelo calificando el producto. ¿Quiere compartir su experiencia con este producto o hacer una pregunta? Deje un comentario en la parte inferior de la página.
¿Estás satisfecho con elPhilips BHD501 Secador de pelo?
No
0%
100%
1 voto

Únase a la conversación sobre este producto

Aquí puedes compartir lo que piensas sobre Philips BHD501 Secador de pelo. Si tiene alguna pregunta, primero lea atentamente el manual. Puede solicitar un manual utilizando nuestro formulario de contacto.

Más sobre este manual

Entendemos que es bueno tener un manual en papel para tus Philips BHD501 Secador de pelo. Siempre puedes descargar el manual desde nuestro sitio web e imprimirlo tú mismo. Si deseas tener un manual original te recomendamos contactar con Philips. Es posible que puedan proporcionar un manual original. ¿Estás buscando el manual de tu Philips BHD501 Secador de pelo en otro idioma? Elija su idioma preferido en nuestra página de inicio y busque el número de modelo para ver si lo tenemos disponible.

Especificaciones

Marca Philips
Modelo BHD501
Categoría Secadores de pelo
Tipo de archivo PDF
Tamaño del archivo 1.95 MB

Todos los manuales para Philips Secadores de pelo
Más manuales de Secadores de pelo

Preguntas frecuentes sobre Philips BHD501 Secador de pelo

Nuestro equipo de atención al cliente busca información útil sobre los productos y responde a las preguntas frecuentes. Si encuentra inexactitudes en las preguntas frecuentes, indíquenoslo usando nuestro formulario de contacto.

¿Qué hace un secador de pelo iónico? Verificado

Muchos secadores de pelo modernos tienen una función iónica. Esta función utiliza iones negativos para proteger el cabello y evitar que se vuelva estático.

Ha sido de gran ayuda (136) Leer más

¿Cuál es la distancia óptima entre mi cabello y el secador de pelo? Verificado

Lo mejor es utilizar el secador de pelo a una distancia de aproximadamente 20 centímetros.

Ha sido de gran ayuda (70) Leer más

¿Puedo enrollar el cable alrededor del dispositivo después de su uso? Verificado

Es mejor no hacer esto, porque puede dañar el cable. Lo mejor que puede hacer es enrollar el cable tal como estaba cuando se empacó el producto.

Ha sido de gran ayuda (68) Leer más
Manual de uso Philips BHD501 Secador de pelo

Productos relacionados

Categorias relacionadas